Historie domova...

Areál v roce 1908
Areál v roce 1908
Areál v roce 2018
Areál v roce 2018

V roce 2018 uplynulo již 110 let od chvíle, kdy se po výstavbě městského sirotčince začala psát historie našeho školského zařízení pro náhradní rodinnou péči. Více než stoletá tradice představuje výjimečný jev. Škola vznikla v době rakousko-uherské monarchie z pozoruhodně osvíceného rozhodnutí, které bylo rychle realizováno. Dost obtížně bychom podobný případ na našem území hledali, proto si zakladatelé školy zaslouží naše upřímné uznání.

Je třeba si při této příležitosti uvědomit, že starost o děti vyžadující péči podobných zařízení nebyla vždy taková, jako je dnes. Zacházení s nimi bylo z našeho dnešního pohledu až hrůzné, kruté a odsouzeníhodné. S rostoucí materiální, vzdělanostní a etickou úrovní společnosti se samozřejmě vztah k těmto dětem postupně měnil. Byl to však běh na velmi dlouhé trati, než jsme se dopracovali k dnešním humánním postojům. Je proto třeba ocenit vysoce pokrokový postoj tehdejších bystřických osobností, které se zasloužily o vybudování městského sirotčince, a vzpomínat na ně s chválou a uznáním. 


Za dobu svého stoletého vývoje prošel náš dětský domov několika změnami. Přes již zmiňovaný sirotčinec, legionářský dům, zvláštní internátní školu, dětský výchovný ústav až po dnešní dětský domov se školou. Měnil se název, měnila se struktura, obsah i rozsah poskytované výuky a péče, ale jedna věc zůstala stejná - po celých sto let se v tomto zařízení pečovalo o klienty s velikou obětavostí. Velký rozvoj tohoto zařízení byl v letech 1979-1981, kdy byla přistavena budova školy, tělocvičny a dílen. V letech 2001-2003 kdy zařízení prošlo celkovou rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací a v letech 2007 - 2008, kdy byl vystavěn nový ubytovací pavilon a víceúčelové sportoviště.


Významným mezníkem v činnosti zařízení jsou legislativní změny spojené s přijetím zákona č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. Na jeho základě došlo k výraznému posunu v pedagogické práci s dětmi umístěnými v zařízeních náhradní rodinné péče. Naše zařízení se posouvá z internátního modelu k rodinnému, což vede k daleko užším vazbám. Asi se nikdy nepovede vytvořit zcela ideální model a tomu odpovídající realitu, je však jistě možné se tomuto ideálu přiblížit co nejvíc. A touto snahou jsme vedeni v každodenní práci v našem dětském domově, jehož význam přesahuje daleko hranice města a okresu. Staráme se o děti z celé jižní a severní Moravy a v některých případech jsou u nás umístěny i děti z Čech. Taková důvěra zavazuje všechny zaměstnance k vysoké profesionalitě a odbornému růstu.


Snažíme se svou prací dokazovat, že máme ambice vést naše zařízení k dalšímu výchovnému a materiálnímu rozkvětu, ke spokojenosti našeho zřizovatele, veřejnosti a především ku prospěchu našich dětí. Naším cílem je připravit svěřené děti na samostatný a plnohodnotný život v dnešním komplikovaném světě, prostřednictvím poutavých aktivit jim vštípit pozitivní hodnoty, učit je radovat se z dílčích úspěchů a nabízet jim přijatelnou alternativu jejich původního životního stylu. Odměnou nám bude úspěch dětí v budoucím životě.


Pro nezasvěceného čtenáře těchto řádků je náš cíl naprosto jednoduchý. Čtenář znalý věci ví, jak náročnou a obtížnou práci představuje. A proto Vás vyzývám - držte nám, prosím, palce a podporujte nás!

Mgr. Jiří Vodák

ředitel Dětského domova se školou,
základní školy a školní jídelny
Bystřice pod Hostýnem